INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13. RODO - Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które będzie stosowane od dnia 25 maja 2018 r.

Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
MELKA Zakład Wyrobów Metalowych Regina Melka z siedzibą
w Żorach 44-240, ul. Boczna 3

Dane osobowe, które nam Państwo powierzają, będziemy przetwarzać w następujących celach:


1.W celu niezbędnym do wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną, (zawarcie i wykonanie
umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy w celu jej zawarcia (przygotowanie i
przedstawienie oferty), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b RODO.

2. W celu niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie
z art. 6 ust. 1 lit c RODO.

3. Ponadto, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przetwarzamy dane osobowe w celu niezbędnym dla
realizacji prawnie uzasadnionych celów Administratora (monitoring obiektu w celu zapewnienia
bezpieczeństwa, marketing oferowanych przez nas produktów bądź usług, dochodzenie roszczeń).

4. W przypadku wyrażenia zgody na kontakt w związku z Państwa zgłoszeniem za pośrednictwem
formularza kontaktowego i wyjaśnienie zgłoszonej sprawy bądź zgody na przesyłanie informacji
handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
Planowany okres przechowywania danych osobowych Wszystkie dane osobowe będą
usuwane zgodnie z wymogami archiwizacji danych. Zgodnie z przepisami prawa, po osiągnięciu celu
bądź wypełnieniu obowiązku prawnego Administratora zostaną one usunięte.
Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe- Informujemy, iż w związku z przetwarzaniem
Państwa danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w systemach
informatycznych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Kategorie odbiorców danych /podmiotów przetwarzających dane osobowe: Odbiorcą Pani/Pana
danych osobowych będą organy uprawnione na mocy przepisów prawa (w tym: Sądy, Policja,
Prokuratura, organy egzekucyjne, ograny administracji), firmy windykacyjne, banki, operatorzy
pocztowi, przewoźnicy, firmy archiwizujące dokumenty, świadczące usługi techniczne, informatyczne
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowaniu. Dane nie są
przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.